Modele cereri de judecata

Sollicităm judecarea cauzei şi în lipsa subsemnatului/EI reclamant/e şi/sau a avocatului/reprezentantului, conforme art. 411 alin. (1) PCT. 2 C. proc. civ. 2. să obligaţi pârâtul/a la Plata cheltuielilor de judecată, conforme art. 453 C. proc. civ…

• Cerere privind schimbarea modului și ordinii de Executare [1] Natura Juridică. Cererea de chemare în judecată, reglementată de art. 112 C. proc. civ., este aux procedure de sesizare a instanţei, sollicitându-se astfel Aplicarea légii la un caz specific, declanşând, DIN momentul introducerii sale, procesul civil. Trebuie subliniat că, deşi Termenii de Cerere de chemare în judecată şi acţiune se folosesc Alternativ, sunt Două concepte diferite, care nu sunt interşan-jabile. Cererea de chemare în judecată Este, aşa cum s-a arătat în Literatura de specialitate, aux procedure de sesizare a instanţei cu acţianari civilă. Acţienne civilă, în esenţă, este mijlocul Practic pus de lege la îndemâna titularului unui drept subiectiv, pentru realizarea acelui drept. a) reprezentarea este necesară atunci Când persoana este lipsită de capacitatea de exerciţiu, respectiv în cazul minorului pana la vârsta de 14 Ani şi al interzisului judecăĩc, potrivit art. 11 DIN Decretul Nr.

31/1954. Cererea de chemare în judecată va trebui formulată de către reprezentanţii acestor Două categorii de persoane. Reprezentanţii vor fi, în aceste situaţii, părinţii pentru Copilul minor, potrivit art. 105 c. Fam., sau, în lipsa acestora, tutorele, iar pentru interzisul judecăĩc, tutorele ori curatorul provizoriu numit de Autoritatea tutelară, pana la rezolvarea cererii de punere Sub interdicţie. b) numele şi calitatea celuJe Care reprezintă partea în proces, iar în cazul reprezentării prin avocat, numele acestuia şi sediul profesional. 2,1. înainte de a dobândi calitate procesuală activă, persoana Fizică sau Juridică trebuie să aibă capacitate de folosinţă, condiţie sine qua non, pentru exercitarea Drepturilor vente procesuale. • Cerere privind examinarea pricinii în ședinţă secretă • Cerere cu privire la intervenirea în proces pentru a depune concluzii. Sancţienne pentru lipsa zapewniania procesuale active este respingerea acţiunii ca fiind formulată de o persoană fără calitate.

. În fapt……………………………………………………………….. (se vor décrire motivele cererii, respectiv actele şi faptele Juridice DIN Care rezultă temeinicia prétţiilor reclamantului şi Izvorul Drepturilor vente).